Kérdése van? ÍRJON!

Munkahelyi baleseti kártérítés

Munkahelyi baleset esetén a munkavállaló a munkahelyén, avagy munkavégzésével összefüggésben sérülést szenved és ebből eredően kára (kiadása) keletkezik. Fontos tehát tudatában lenni annak, hogy amennyiben egy munkavállaló a munkavégzése során balesetet szenved annyiban, az abból eredő károkat a munkáltatónak teljes körűen meg kell térítenie.  

Egy vesekő műtét után néhány héttel korházba szállítottak egy gyulladás miatt. Az orvosok megállapították, hogy a műtét következménye. A karterites.info.hu oldal segítségével komoly kártérítéshez jutottam.

Ferenc

 
Mikor beszélhetünk munkabalesetről és mikor üzemi balesetről?
Lényeges tudni, hogy nem minden munkavégzéssel kapcsolatos baleset minősül üzeminek és nem minden üzemi baleset egyben munkabaleset.
Munkabalesetnek azt nevezzük, mikor a munkavállaló a munkaköri feladatai teljesítése során vagy azzal okozati összefüggésben kár szenved. Nem lényeges, hogy hol és mikor, valamint a károsult közrehatásnak a mértéke sem (objektív felelősség). Munkabaleset következik be tehát, ha a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés (árufuvarozás), anyagmozgatás (targonca), üzemi étkeztetés (ebédidőben), tisztálkodás (zuhanyozás), foglalkozás - egészségügyi szolgáltatás (wc használat), illetve a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás igénybevétele során éri a munkavállalót.
Az üzemi baleset társadalombiztosítási fogalom, a munkabaleseteken túl üzemi balesetnek számít, ha a munkavállalót a munkába vagy onnan otthonába menet közben éri a baleset, avagy ún. foglalkozási megbetegedést szenved el. Ezt a társadalombiztosítási szerv bírálja el.
A munkáltatónak kötelessége kivizsgálni az esetet teljes körűen.
Kivel szemben érvényesíthető a kártérítési követelés?
A munkáltató a munkavállalónak munkaviszonyával összefüggésben okozott kárért vétlenségére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. Hasonló képen felel a munkáltató a munkavállaló munkahelyre bevitt tárgyaiban, dolgaiban bekövetkezett károkért is. A munkáltató mentesül a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. (Mt. 174. §.)
Ez a jogszabály elsősorban a munkavállalót védi, méghozzá azt mondja ki, hogy a munkáltatónak meg kell téríteni a teljes kárt a munkavállaló vétlenségére tekintet nélkül, de fontos, hogy az okozott kárnak összefüggésben kell lenni a munkavállaló munkaviszonyával. Ez a felelősség kiterjed a munkahelyre bevitt dolgokra, tárgyakra.
A munkáltató csak akkor mentesülhet, ha be tudja bizonyítani, hogy valamilyen a részéről elháríthatatlan dolog okozta a kárt.
A munkavégzés köre kiterjed a munka kezdete előtti, ún. előkészítő, valamint a személyes szükségletekkel összefüggő tevékenység során elszenvedett káresetre is. A munkahelyre történő utazást is felöleli ez a kör.
A munkáltató kártérítési felelőssége szigorú, objektív felelősség, melynek keretében szinte mindig kártérítést kell fizetnie, kivéve ha tudja bizonyítani, hogy a baleset valamilyen elháríthatatlan külső ok következménye volt. Számos esetben előkerülhet a kármegosztás lehetősége is.
A kárigény elévüléséig kell fizetni a munkáltatónak! A baleset bekövetkeztétől számított 3 évig érvényesíthető a kártérítési igény, főszabály szerint. Ha bűncselekmény is történt akkor annak az elévülési idejéig tart.
Fontos kiemelni továbbá, hogy járadék követelés esetén az csak 6 hónapra visszamenőleg érvényesíthető, kivéve, ha a munkavállalót a követelés érvényesítésében mulasztás nem terheli, illetőleg ha a munkáltató a káresemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül nem hívta fel a munkavállalót a kárigénye előterjesztésének lehetőségére.
Kártérítési eljárás a munkabaleset után?
Fontos tudni, hogy a munkabaleset vagy üzemi baleset következtében bekövetkező munkaképesség csökkenés miatt járó társadalombiztosítási szolgáltatásokon felül, a munkáltató köteles megtéríteni a társadalombiztosítással meg nem térülő károkat is.
Az eljárást a kártérítési igény benyújtásával kell kezdeni, melyhez csatolni kell a bizonyítékokat (orvosi papírok, jegyzőkönyv). Ezután a munkáltatóval, vagy biztosítójával egyeztetni kell, és törekedni a zökkenőmentes, miné gyorsabb megállapodásra. Azonban ha ez nem jöhet létre, akkor partnerügyvédeink segítségével meg kell indítani a polgári peres eljárást!
A végső kártérítési összegről tehát a bíróság fog dönteni, azonban a peres út nem akadálya annak, hogy adott esetben a bíróság előtt is egyezséget kössenek a felek.
 

Üzemi baleset ? kártérítési lehetőségek

 
üzemi balesetekÜzemi balesetnek minősül a kötelező egészségbiztosításról szóló törvény szerint az a baleset, ami az alkalmazottat a munkavégzés közben, vagy azzal összefüggésben, illetve öltözködés, tisztálkodás, üzemorvosi vizsgálat, étkezés, vagy a munkáltató által biztosított szolgáltatások során éri. 

A munkahelyen tartott sport-, vagy kulturális esemény közben elszenvedett sérülés viszont nem minősül üzemi balesetnek, mert nincs összefüggésben a munkával, ám ha közcélú munkáról van szó, és annak ideje alatt éri baleset a munkavállalót, az egészségbiztosítási törvény alapján üzemi balesetről van szó. Közcélú munka alatt az önkormányzaton, állami szerven, vagy munkáltatón keresztül létrejött társadalmi munkát értjük.

Természetesen az üzemi baleset után az azt elszenvedő munkavállaló kártérítésre jogosult, amennyiben ő, vagy hozzátartozója kártérítési igényt nyújt be. Ha Ön is hasonló szituációt él át, forduljon hozzánk bizalommal, és vegye igénybe a segítségünket kártérítési igénye érvényesítéséhez!

Forduljon hozzánk bizalommal!

0
1
0
s
d
r
r
6
r
b
x
s
a
e
g
p
x
d
5
h
 • Baleseti halál kártérítése

  Baleseti halál kártérítése
  Sajnos egyre gyakoribb, hogy a közúti és munkahelyi balesetek halálos kimenetellel végződnek. Ezen esetek tragikusak, melyből eredően a fizetendő kártérítés sem fogja meg nem történtté tenni a tragédiát... MEGNÉZ
 • Nyitóoldal

  Nyitóoldal
  Baleseti kártérítés Közlekedési munkahelyi vagy más egyéb baleset elszenvedése esetén, (sérülés/kár), akár Ön, akár hozzátartozója, több millió forintos kártérítésre is jogosult lehet... MEGNÉZ
 • Munkahelyi baleseti kártérítés

  Munkahelyi baleseti kártérítés
  Munkahelyi baleset esetén a munkavállaló a munkahelyén, avagy munkavégzésével összefüggésben sérülést szenved és ebből eredően kára (kiadása) keletkezik. Fontos tehát tudatában lenni annak, hogy amennyiben egy munkavállaló a munkavégzése során balesetet szenved annyiban, az abból eredő károkat a munkáltatónak teljes körűen meg kell térítenie... MEGNÉZ
 • Személyi sérülés

  Személyi sérülés
  Gyakran fordul elő, hogy bekövetkező gépjármű balesetek során a károsultak súlyos és kevésbé súlyos személyi sérüléseket szenvednek el. Lényeges tudni ebben az esetben, hogy a károkozónak (leggyakrabban a károkozó gépjármű kötelező felelősségbiztosításának) ugyanúgy helyt kell állnia az okozott károk megtérítése vonatkozásában, mintha ?csak? a gépjárművét törte volna össze a károkozó. MEGNÉZ
 • Nemzetközi károk

  Nemzetközi károk
  2004 óta, vagyis az EU-s csatlakozásunk óta, valamint az idegenforgalom fellendülése okán több olyan károkozás történik ahol a károkozás helye külföldön van vagy külföldi illetőségű okozta a kárt nekünk... MEGNÉZ
 • Orvosi műhiba kártérítés

  Orvosi műhiba kártérítés
  Orvosi műhibák? Idetartozik például a beteg tájékoztatáshoz való jogának megsértéséből eredő kár; a szakmai gondosság elmulasztásából eredő kár; a Szolgáltató felelőssége az orvosi titoktartás megszegése miatt keletkezett kár; valamint a kórházi eredetű fertőzések miatt fellépő szövődmények okozta kár. MEGNÉZ
 • Gépjárműkár kárrendezése

  Gépjárműkár kárrendezése
  Tapasztalataink alapján az egyik leggyakoribb károsodási forma. Ebben az esetben fontos tudni, hogy a károkozó gépjármű vezetőjének/illetve a gépjármű kötelező felelősségbiztosítójának a balesettel okozati összefüggésben keletkezett valamennyi igazolt és egyéb kárt is meg kell térítenie... MEGNÉZ
 • Kátyúkár

  Kátyúkár
  A kátyú okozta károk érvényesítésénél fontos, hogy állításunkat tudjuk bizonyítani, méghozzá minél gyorsabban. Mindezek miatt nagyon fontos, hogy azonnal tudja bizonyítani, hogy mi és miért okozta kárát... MEGNÉZ
 • Állat okozta károk

  Állat okozta károk
  Az állat okozta károk talán legtipikusabb esete a háziállatok okozta támadásból, harapásból eredő sérülések. Az állat tartóját terheli kártérítési felelősség a házi állat okozta kár esetén, de fontos vizsgálni az állat tartójának felelőssége kérdéskörében az ún... MEGNÉZ
 • Bűncselekmény kár

  Bűncselekmény kár
  A bűncselekmények áldozatai, sértettjei kártérítést követelhetnek az elkövetőtől. Ehhez a kártérítési igényükhöz, a perlés költségeihez a jogalkotó költség kedvezményeket biztosít... MEGNÉZ
 • Közlekedési baleseti kártérítés

  Közlekedési baleseti kártérítés
  Az eddigi munkavégzésünk során kialakult több éves tapasztalat szerint Ügyfeleink legtöbbször úgy szenvednek kárt, hogy egy közúti baleset során gépjárművükbe beleütköznek, avagy gépjárművel elütik őket... MEGNÉZ
 • Termékfelelősség

  Termékfelelősség
  A termékfelelősség több alapelv mentén állít fel szabályokat, ezen alapelvek elsődlegesen a következők: a fogyasztók érdekeinek védelme, az áruforgalom biztonsága, valamint magában foglalja azt a követelményt, hogy a gyártók a hibás termékekért, illetve a hibás termékek okozta károkért felelősséggel tartozzanak. MEGNÉZ
 • jogszabályok

  jogszabályok
  Érdemes tájékozódni a kártérítési jogi ügyekben az alkalmazott jogszabályhelyekről is. A a kártérítési igények jogalapjainak megállapításához szükséges. MEGNÉZ
 • Üzemi baleset ? kártérítési lehetőségek

  Üzemi baleset ? kártérítési lehetőségek
  Üzemi balesetnek minősül a kötelező egészségbiztosításról szóló törvény szerint az a baleset, ami az alkalmazottat a munkavégzés közben, vagy azzal összefüggésben, illetve öltözködés, tisztálkodás, üzemorvosi vizsgálat, étkezés, vagy a munkáltató által biztosított szolgáltatások során éri... MEGNÉZ
Széta Consulting Kft. | 1133 Budapest Dráva u. 12. | Impresszum